Mazinárodní sankce

Základní informace a postupy

Mezinárodní sankce obecně

Mezinárodní sankce jsou souhrn omezujících opatření, jež mezinárodní společenství (OSN) a EU používají jako nástroj k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, k ochraně základních lidských práv a k boji proti terorismu. Jsou přijímány formou rezoluce Rady bezpečnosti OSN (RB OSN), resp. rozhodnutím Rady EU a nařízením Rady EU nebo Evropská komise.

Pokud mezinárodní sankce nevycházejí z rezoluce RB OSN, ale byly stanoveny jen na úrovni EU, hovoříme o tzv. autonomních sankcích EU. Takové sankce jsou závazné a vynutitelné jen:

 • na území EU,
 • na palubě letadla nebo plavidla členských států (ČS EU) a
 • pro fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého ČS,
 • pro právnické osoby a jiné subjekty založené nebo zřízené podle práva některého ČS EU a
 • na jakoukoli obchodní činnost vykonávanou zcela nebo částečně v rámci EU

Mezinárodní sankce mohou spočívat např. v omezení obchodu a služeb včetně peněžních služeb a služeb na finančních trzích, v omezení cestování konkrétních fyzických osob, v omezeních na úseku dopravy a spojů, technické infrastruktury, ale i na poli vědeckotechnických, případně i kulturních a sportovních styků.

Podrobnější informace k problematice mezinárodních sankcí, jejich účelu a způsobu přijímání lze nalézt na stránkách Evropské Rady a Rady EU.


Mezinárodní sankce v ČR

Co v České republice rozumíme pod pojmem mezinárodní sankce, stanoví § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sankční zákon“). Pro ČR, jakožto členský stát OSN i EU, jsou mezinárodní sankce právně závazné a vynutitelné. Sankce stanovené v rezolucích RB OSN se v ČR provádí nejčastěji prostřednictvím rozhodnutí a nařízení Rady EU či Komise. Rozhodnutí a nařízení Rady EU či Komise jsou přímo použitelná a zpravidla nevyžadují přijímání žádných dalších předpisů na vnitrostátní úrovni. Naopak, je-li sankce přijata pouze Radou bezpečnosti OSN a orgány EU nepřijmou vlastní bezprostředně účinný předpis, vydá vláda ČR v rámci zmocnění sankčního zákona k realizaci sankcí RB OSN své nařízení.

Tam, kde podrobnosti provádění mezinárodních sankcí neupravuje přímo použitelný předpis (rozhodnutí, nařízení Rady či Komise), uplatní se vnitrostátní úprava, v ČR stanovená v sankčním zákoně.

Úloha FAÚ spočívá v koordinaci postupu při provádění mezinárodních sankcí na vnitrostátní úrovni. Podle charakteru omezujících opatření se na provádění mezinárodních sankcí a na kontrole jejich dodržování vedle FAÚ dále podílí v rámci své působnosti i jiná ministerstva a státní orgány. FAÚ, vedle své koordinační role, jako tzv. národní příslušný orgán (z angl. National Competent Authority – NCA) rozhoduje o výjimkách z hospodářských a finančních sankcí (jsou-li přípustné a není-li příslušný jiný správní orgán), zajišťuje správu zmrazeného (zajištěného) majetku a kontroluje a vynucuje (kromě omezení v oblasti obchodu se zbraněmi nebo strategickým zbožím a technologiemi, kde je příslušným Ministerstvo průmyslu a obchodu) dodržování závazných mezinárodních sankcí. Kontrolu dodržování mezinárodních sankcí v rámci své působnosti vykonávají, vedle FAÚ, všechny státní orgány, do jejichž působnosti patří výkon kontroly, a Česká národní banka u jí kontrolovaných subjektů.

K sankčnímu zákonu byly vydány prováděcí vyhlášky o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti a o služebním průkazu pověřených pracovníků Ministerstva financí a dále nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu. Cílem naposledy uvedeného předpisu je v souladu se zákonem o provádění mezinárodních sankcí zamezit přístup k finančním a hospodářským zdrojům vyjmenovaným státním příslušníkům členských států EU a subjektům sídlícím na území členských států. Konkrétně sankce spočívají v omezeních nebo zákazech v oblasti finančních a investičních služeb a dodávek zboží. Přijetím uvedeného nařízení vlády Česká republika uplatňuje ekonomické sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001) a společného postoje Rady 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu.

K postupu při uplatňování mezinárodních sankcí FAÚ vydává metodické pokyny.

Stejně jako České republice hrozí při neplnění závazků postih od orgánů OSN nebo EU, tak i porušování mezinárodních sankcí soukromými osobami nebo podnikatelskými a jinými subjekty může být postihováno citelnou pokutou, v nejzávažnějších případech i prostředky trestního práva (trestný čin porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku). Je proto třeba, aby každý, kdo udržuje nebo hodlá navázat jakékoli obchodní nebo i jiné styky do „rizikových“ oblastí nebo s „rizikovými“ osobami, vždy včas ověřil, zda jeho obchodní partner není uveden mezi těmi, s nimiž jsou styky a obchodní vztahy omezeny nebo přímo zakázány.

FAÚ upozorňuje, že vedle mezinárodních a tedy i v ČR závazných a vynutitelných mezinárodních sankcí, stanovených OSN či EU, některé státy (včetně některých členských států EU) mohou uplatňovat ještě své tzv. národní sankce. Nejedná se však v žádném případě o jakkoli související problematiku se sankcemi OSN či EU. Tyto „národní sankce“ nejsou v ČR právně závazné ani vynutitelné. Problematika sankcí tohoto typu nespadá do působnosti FAÚ, mohou však být posuzovány jako rizikový faktor například při hodnocení rizikovosti klienta.


Mezirezortní koordinační skupina

Dne 21. ledna 2020 vznikla při Ministerstvu financí jako poradní a koordinační orgán Meziresortní koordinační skupina pro provádění mezinárodních sankcí v České republice. Skupině předsedá zástupce FAÚ a na její činnosti se podílí zástupci těchto úřadů:

 • Ministerstva spravedlnosti
 • Ministerstva vnitra
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva financí
 • Ministerstva obrany
 • Ministerstva dopravy
 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • České národní banky
 • Generálního ředitelství cel
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Bezpečnostní informační služby
 • Vojenského zpravodajství
 • Úřadu pro zahraniční styky a informace
 • Policie České republiky

Blíže viz Statut a Jednací řád níže.

Statut mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice (PDF)

Jednací řád mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice (PDF)


Žádosti a kvalifikované dotazy

Žádost o vynětí v případě neoprávněného zařazení na některém ze závazných sankčních seznamů (EU, OSN)

Postup lze uplatnit v případě, že se domníváte, že jste na seznamu uvedeni neoprávněně, v případě, že došlo k Vašemu falešnému ztotožnění s osobou na sankčním seznamu, v případě, že osoba na sankčním seznamu zemřela nebo byla zrušena.

Pokud Vám v důsledku falešného ztotožnění s osobou na mezinárodním sankčním seznamu (OSN nebo EU) byl s odůvodněním na tuto shodu zablokován v České republice jakýkoli majetek (finanční prostředky nebo hospodářské zdroje), obraťte se na Finanční analytický úřad, který v takovém případě může rozhodnout postupem podle § 12 sankčního zákona.

O jednotlivých vynětích ze sankčních seznamů a jejich aktualizacích v návaznosti na rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Rady EU informuje FAÚ v sekci Aktuálně o sankcích a povinným osobám podle AML zákona zasílá informaci prostřednictvím Moneywebu. Finanční prostředky a hospodářské zdroje osob a subjektů vyňatých ze sankčních seznamů musí být ihned uvolněny. Povinnost uvolnit zmrazený majetek se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby a jiné entity bez právní osobnosti včetně povinných osob podle AML zákona.

V případě neoprávněného zařazení lze žádost o vynětí ze sankčního seznamu EU včetně podpůrných dokumentů zaslat poštou na adresu:

Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

nebo e-mailem na adresu: sanctions@consilium.europa.eu

Osoby a subjekty zařazené na sankční seznam EU mají rovněž možnost žalovat Radu před Tribunálem EU v souladu s články 263 odst. 4 a 6 a 275 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Žádost o vynětí ze sankčního seznamu OSN pro ISIL (Da’iš) a al-Káidu se podává ombudsmanovi při sankčním výboru OSN pro ISIL (Da’iš) a al-Káidu

Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee
Room DC2-2206
United Nations
New York, NY 10017
United States of America
Tel: +1 212 963 2671
E-mail: ombudsperson@un.org

Žádost lze adresovat úřadu ombudsmana přímo s využitím výše uvedených kontaktů anebo prostřednictvím MZV níže popsaným způsobem.

Žádost o vynětí z ostatních sankčních seznamů OSN se podává v souladu s postupem podle rezoluce č. 1730 (2006) na tzv. Focal Point:

Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel. +1 917 367 9448
Fax. +1 917 367 0460
E-mail: delisting@un.org

Státní příslušníci ČR a osoby s dlouhodobým pobytem v ČR včetně podnikatelských subjektů registrovaných v ČR své žádosti o vynětí z ostatních sankčních seznamů OSN včetně podpůrných dokumentů zasílají odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí, které žádost vyřizuje prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při OSN v souladu s postupy příslušného sankčního výboru.

Odbor OSN
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
E-mail: sankce@mzv.cz

Žádost o výjimku

Finanční analytický úřad, jako národní příslušný orgán (z angl. National Competent Authority - NCA), rozhoduje o výjimkách z hospodářských a finančních sankcí, připouští-li takové výjimky konkrétní sankční předpis a není-li příslušný jiný správní orgán. O výjimce FAÚ rozhoduje na žádost, ale podle okolností může o výjimce rozhodnout i bez žádosti.

Forma žádosti o výjimku není jednotně stanovena, podstatné je, že musí být podána písemně a musí obsahovat všechny důležité informace, které jsou k udělení výjimky nezbytné, tj. zejména kdo, v jakém sankčním režimu a z jakého důvodu o výjimku žádá. Stejně tak žádost (nebo její přílohy) musí obsahovat veškeré podklady (dokumenty), dokládající tvrzení uvedená v žádosti.

Postup v řízení o žádosti o udělení výjimky z mezinárodních sankcí se řídí sankčním zákonem, případně dalšími vnitrostátními předpisy, nestanoví-li příslušný sankční předpis jinak. FAÚ v této souvislosti upozorňuje, že v některých sankčních režimech je udělení výjimky podmíněno tzv. prenotifikací všem členským státům EU a Evropské komisi. V praxi to znamená, že je vydání kladného rozhodnutí podmíněno byť jen tichým souhlasem všech členských států EU a Komise. Vzhledem k obvyklé několikadenní lhůtě prenotifikace doporučuje FAÚ žadatelům o výjimku s touto lhůtou ve svých obchodních či jiných aktivitách počítat.

Kvalifikovaný dotaz v oblasti provádění mezinárodních sankcí

I.Vymezení kvalifikovaného dotazu

1) Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti FAÚ

Za dotaz vztahující se na oblast provádění mezinárodních sankcí lze považovat především:

dotaz k výkladu příslušných ustanovení zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sankční zákon“),

dotaz k výkladu konkrétních ustanovení předpisů mezinárodních společenství (EU a OSN), jimiž se mezinárodní sankce stanovují, nebo

dotaz bezprostředně související s problematikou praktické aplikace mezinárodních sankcí.

FAÚ upozorňuje, že sankce vyhlašované třetími zeměmi nejsou mezinárodními sankcemi ve smyslu § 2 sankčního zákona a výklad těchto sankcí nespadá do jeho působnosti.

2) Dotaz je písemný

Za písemný dotaz považuje FAÚ i dotaz zaslaný elektronicky datovou schránkou (egi8zyh) nebo e-mailem (fau@mfcr.cz). FAÚ vždy odpovídá stejnou cestou, jakou dotaz obdržel.

3) Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací

Součástí informací je kromě věcného popisu dotazu včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi i označení pravidla (ustanovení příslušného právního předpisu), k jehož výkladu dotaz směřuje. Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních (spekulativních) otázek, ale problému, s nímž se účastník trhu skutečně potýká.

Mezi relevantní informace patří i identita tazatele a jeho postavení v řešeném problému – adresáta vyjádření (povinná osoba, klient povinné osoby, obchodní partner, vývozce, apod.). V případě, že o stanovisko žádá prostředník (poradce, advokát) za svého klienta, je třeba blíže určit tohoto klienta a jeho vztah k problému. Podle okolností konkrétního případu, k němuž se dotaz vztahuje, FAÚ k relevantním informacím řadí mj. též identitu obchodního partnera v zahraničí (zpravidla v mezinárodními sankcemi dotčené zemi), a to jak zamýšleného příjemce/poskytovatele zboží nebo služby, tak konečného uživatele zboží či služby. Stejně tak, s ohledem na specifika některých sankčních režimů,  je důležité uvést konkrétní místo v zahraničí, kam mají být zboží nebo služba dodány a kde je konkrétní místo konečného užití vyváženého zboží/služby a dále způsob zamýšleného protiplnění (např. v případě platby uvést prostřednictvím jaké zahraniční finanční nebo úvěrové instituce má být platba realizována).

4) Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení

Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k možnostem řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. V běžných případech není důvod, aby se FAÚ vyjadřoval k obecným dotazům, jak se určitá otázka řeší, nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli tazatelé umět zodpovědět sami nebo s pomocí právních poradců. FAÚ nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření FAÚ je poskytnout výklad gestora a dohledového orgánu k aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde by jejich výklad mohl být nejednoznačný.

Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.

II.Význam odpovědí na kvalifikované dotazy

FAÚ hodlá vůči tazateli postupovat v souladu se svým vyjádřením v odpovědi na kvalifikovaný dotaz a tato vyjádření v zájmu koordinace dává k dispozici i dalším dozorovým orgánům. Bude-li tazatel (resp. osoba, k jejíž činnosti dotaz směřuje) jednat v souladu s vyjádřením při současném splnění podmínek v dotazu a ve vyjádření uvedených, bude FAÚ považovat jednání tazatele za jednání v souladu s pravidlem, ke kterému se vyjádření vztahuje. Vyjádření FAÚ má však význam pouze vůči osobě označené v dotazu a jen ve vztahu ke konkrétním okolnostem popsaným v dotazu konkrétního tazatele, nemá žádné právní účinky vůči třetím osobám. Vyjádření nelze bez dalšího zobecňovat a vztahovat na jiné, byť obdobné situace.

Jedná-li tazatel na základě skutečností, které FAÚ nemohl s ohledem na znění dotazu zohlednit, nebo v případech, kdy došlo ke změně rozhodných skutečností nebo aplikovaného právního předpisu, může vyjádření FAÚ částečně nebo zcela pozbýt platnosti.

FAÚ nemůže předjímat rozhodnutí soudních či jiných orgánů a jejich výklad právních předpisů. Stanovisko FAÚ není a ani nemůže být závazným výkladovým stanoviskem k právnímu předpisu.

Žádosti o výjimku, stejně jako žádosti o stanovisko k výkladu mezinárodních sankcí se doručují FAÚ písemně (buď v elektronické podobě do datové schránky nebo e-mailem), nebo prostřednictvím pošty, a to na adresu nebo kontaktní údaje uvedené zde


Související agenda

Kontakty na některé příslušné orgány, které v rámci své věcné působnosti provádějí některé typy sankčních opatření.
Ministerstvo obrany ČR (MO)
Sekce legislativní a právní

Tychonova 1
160 00 Praha 6

Tel.: +420 973 201 111
E-mail: e-podatelnaMO@army.cz
IS DS: hjyaavk


Česká národní banka (ČNB)
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

 

Tel.: +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404
E-mail: podatelna@cnb.cz
IS DS: 8tgaiej


Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Senovážné nám. 9
110 00 Praha 1

 

Tel.: +420 221 624 111
Fax: +420 224 223 133
E-mail: podatelna@sujb.cz
IS DS: me7aazb


Generální ředitelství cel (GŘC)

Odbor 21 - celní
P. O. Box 12
Budějovická 4
140 96 Praha 4

Tel.: +420 261 331 111
Fax.: +420 261 332 300
E-mail: podatelna@cs.mfcr.cz
IS DS: 7puaa4c


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 111
Fax: +420 234 811 397
E.-mail: posta@msmt.cz 
IS DS: vidaawt


Ministerstvo vnitra ČR (MV)
Odbor bezpečnostní politiky

P. O. Box 21/OBP
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
 

Tel.: +420 974 833 522
Fax: +420 974 832 660
E-mail: posta@mvcr.cz
IS DS: 6bnaawp


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Česká republika
 

Tel.: +420 224 907 111
Fax: +420 224 907 690
E-mail: info@mpo.cz
IS DS: bxtaaw4


Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV)
Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 224 182 987
Fax: +420 224 184 040
E-mail: epodatelna@mzv.cz
IS DS: e4xaaxh


Finanční analytický úřad

Korespondenční adresa:
Poštovní přihrádka 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1

 

Tel: +420 257 044 501
Tel: +420 603 587 663
Fax: +420 25704 4502
E-mail: fau@mfcr.cz
IS DS: egi8zyh

Osobní doručení:
Podatelna FAÚ
Washingtonova 11
110 00 Praha 1

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.