Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Bulletin

30.09.2021

Soud potvrdil přístup FAÚ ke kontrole klienta

Dne 6. 8. 2021 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze, který potvrdil závěry Finančního analytického úřadu, že kontrola klienta dle § 9 AML zákona se v rozsahu přezkoumávání zdrojů finančních prostředků nemůže spokojit s pouhým vágním sdělením klienta: finanční zdroje byly nabyty legálně, neboť takto provedenou kontrolou se povinné osoby o svých klientech nedozví žádné relevantní informace. Městský soud v Praze tak dal Finančnímu analytickému úřadu za pravdu v tom, že povinné osoby by měly od klientů zjišťovat informace konkrétnější, které lze využít při hodnocení rizik a při posuzování, zda je obchod podezřelý. Navíc, jak je konstatováno v rozsudku - jen stěží si lze představit, že by některý klient sám uvedl, že jeho peněžní prostředky pochází z nelegálních zdrojů. (více viz Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 81/2019).


8. 9. 2021

FAÚ přispěl k zajištění jedné miliardy

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedli v době mezi koncem srpna a začátkem září 2021 rozsáhlou realizaci případu podvodu, který měl být spáchán prostřednictvím tzv. neveřejného alternativního fondu (dle § 15 zák. o investičních společnostech a investičních fondech).

V této věci došlo k obvinění jednatele společnosti, který měl prostřednictvím nabídky investic vylákat finanční prostředky od více než 4000 osob v souhrnné výši cca 1,5 miliardy Kč. Předmětný fond měl pracovat na principu tzv. Ponziho schématu, kdy jsou investorům připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale ze získaných vkladů nových investorů. Většina prostředků u tohoto typu fondů pak slouží k neoprávněnému obohacení osob ovládajících fond a k výplatě vysokých provizí za získávání dalších klientů. Jednatel je stíhán pro trestný čin podvodu. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí 5 až 10 letý odnětí svobody. Majetek v hodnotě téměř jedné miliardy korun byl zajištěn díky včasnému zásahu PČR za spolupráce s FAÚ.

Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení (zejména těch, které nepodléhají regulaci ČNB), neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává.

Ponziho princip FAÚ pravidelně osvětluje ve svých výročních zprávách např. za rok 2019 a 2020 a apeluje na nebezpečí, které se za těmito pochybnými investičními nabídkami skrývá.


28. 5. 2021

Tisková zpráva - Spolupráce FAÚ s NCOZ v případu padělků bankovek

Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela čtveřici osob v souvislosti s výrobou padělků bankovek v nominálních hodnotách 100 a 500 EUR. Jeden ze zadržených využil své zkušenosti s paděláním mimořádně cenných historických prvorepublikových pětitisícovek z roku 1919.

Dle tiskové zprávy PČR mělo dojít k padělání bankovek Euro v celkové výši přes 1,5 milionu Euro, přičemž všechny osoby byly obviněny z trestného činu padělání a pozměnění peněz. Jeden z obviněných byl vzat do vazby a tři osoby jsou navíc obviněny z trestného činu podvodu. Na případu kriminalisté NCOZ spolupracovali s Finančním analytickým úřadem.


17. 5. 2021

Stanovisko ÚOOÚ a postup povinných osob
Dne 13. 5. 2021 zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách stanovisko k Prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů (https://www.uoou.cz/k-prokazovani-totoznosti-a-zpracovani-osobnich-udaju/d-50171). Toto stanovisko ÚOOÚ není v souladu s Metodický pokynem FAÚ č. 8, který byl vydán dne 5. 10. 2020 a který se týká kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona. Situace je v současnosti ze strany FAÚ řešena, přičemž MP č. 8 zůstává nadále v platnosti v plném rozsahu, a to s ohledem na skutečnost, že byl vydán po získání souhlasného stanoviska ÚOOÚ a má legislativní oporu v ustanovení § 8 odst. 11 AML zákona.

19. 3. 2021

Indikátory rizika praní peněz pomocí obchodních aktivit (trade-based money laundering)
Praní peněz pomocí obchodních aktivit (tzv. trade-based money laundering, zkráceně TBML) je jednou z nejnebezpečnějších a nejrozšířenějších forem praní peněz. Finanční akční výbor (FATF) a Egmontská skupina proto společně vydaly přehled indikátorů rizika TBML. Pokud se jím budou povinné osoby řídit, pak budou moci s TBML účinněji bojovat.

Přehled navazuje na zprávu o trendech v oblasti TBML.

18. 2. 2021

Povinnost poskytovatelů služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a poskytovatelů služeb spojených s virtuálním aktivem ohlásit volnou živnost ve specifickém oboru činnosti

Zákonem č. 527/2020 Sb., který novelizuje mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, byla zavedena povinnost poskytovatelů služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, tedy povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. g) bodu 3 a 4 a § 2 odst. 1 písm. h) bodu 1 až 4 AML zákona a poskytovatelů služeb spojených s virtuálním aktivem, tedy povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, před započetím výkonu těchto činností ohlásit živnost volnou v oboru činnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“, respektive  „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“.

V případě těchto oborů činnosti tedy neplatí, že samotné ohlášení živnosti volné opravňuje k výkonu všech oborů činnosti do ní spadajících bez ohledu na to, zda byly ohlášeny, či nikoli, nýbrž je nutné specificky ohlásit tento obor činnosti.

Podnikatelé, kteří tyto činnosti již provozovali k 1. lednu 2021, mohou využít přechodného období a provést ohlášení nejpozději do 60 dní od nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 2. března 2021.

Podmínkou výkonu těchto oborů činnosti právnickou osobou je dále bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Právnické osoby, které tyto činnosti již provozovaly k 1. lednu 2021, mohou využít přechodného období a splnit podmínku bezúhonnosti výše uvedených osob do 90 dní od nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1. dubna 2021.

Ve sdělovacích prostředcích se lze setkat s mylnou informací, že poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem se rovněž musejí zapsat do registru těchto subjektů, který vede Finanční analytický úřad. Finanční analytický úřad žádnou takovou evidenci nevede a povinná registrace těchto subjektů je zajištěna právě prostřednictvím živnostenského rejstříku a speciálního oboru činnosti v rámci živnosti volné.


15. 2. 2021

FAÚ informuje o upřesnění postupů v případě neoprávněného zařazení na sankční seznam EU nebo OSN

FAÚ informuje o upřesnění postupů v případě neoprávněného zařazení na sankční seznam EU nebo OSN. Více informací naleznete v části Základní informace a postupy.


14.12.2020
Trendy v oblasti praní peněz pomocí obchodních aktivit (trade-based money laundering)

Finanční akční výbor (FATF) a Egmontská skupina společně vydaly zprávu, která popisuje aktuální trendy v oblasti praní peněz pomocí obchodních aktivit (tzv. trade-based money laundering).

Zpráva nepopisuje pouze nejnovější vývoj v této oblasti, ale zároveň obsahuje vodítka a příklady dobré praxe (určená pro veřejný i soukromý sektor), jak trade-based money laundering detekovat a jak proti němu bojovat.

Plné znění zprávy a také její shrnutí určené soukromému sektoru naleznete zde.


10. 2. 2021

Oznámení kontaktní osoby.

Připomínáme, že informaci o určení kontaktní osoby podle § 22 AMLZ je možno FAÚ předat prostřednictvím formuláře, který naleznete na našich webových stránkách v záložce Kontrolní činnost/Kontaktní osoba; vyplněný formulář zašlete datovou schránkou, poštou nebo emailem.

Nesplněním této povinnosti se vystavujete nebezpečí postihu, jelikož  od 1.1.2021 se jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až ve výši 1.000.000,- Kč.


04.12.2020

Pozor na nabídku investic prostřednictvím obchodníka LV Grow Markets.

Jedná se o off-shore subjekt, ovládaný společností Arrow Capital Ltd., registrovanou v Oceánii na ostrovním státě Vanuatu na adrese Tana Russet Plaza, Kumul Highway, Port Vila, který se prezentuje jako obchodník s cizími měnami, cennými papíry, kryptoměnami, komoditami atd. Své služby nabízí jednak prostřednictvím svých webových stránek a přidružených mobilních aplikací a dále pak přes své obchodní zástupce, kteří kontaktují své potenciální klienty přes sociální sítě a nevyžádané e-maily. Zákazníky oslovuje také v České republice prostřednictvím česky hovořících zástupců. K provozování své činnosti nemá ani na území České republiky, EU ani jinde příslušné povolení či licenci k poskytování nabízených služeb. Zároveň tak její činnost není jakkoliv zákonně regulována v rámci finančního trhu.

Informace k managementu uvedeného obchodníka, či jeho vlastníka, společnosti Arrow Capital Ltd., nejsou dostupné ani na webových stránkách ani ve Vanuatském obchodním rejstříku. „Obchodní zástupci“ uvedeného obchodníka komunikující s českými klienty mají často ruský/ukrajinský přízvuk.

Zástupci uvedené společnosti kontaktují případné zájemce o investování na základě předchozích nevyžádaných e-mailových zpráv či zpráv přes sociální sítě, kde dotyčnou osobu buď informují, že „vyhrála možnost“ být zařazena mezi 45 osob, za které bude investovat počítač, případně přímo nabídnou možnost investic. Vstupní investiční částka je stanovena na 250 EUR nebo 7.000,- CZK. Další vklady pak závisí na investičním apetitu klienta. Zájemci je „přidělen“ makléř, či investiční poradce, který je s klientem nadále ve styku. V průběhu komunikace pak různými manipulativními technikami získá přístupové údaje k internetovému bankovnictví účtu klienta, kopii jeho osobních dokladů, platebních karet atd. Klienta dále navede k instalaci počítačového programu umožňujícímu dálkový přístup k počítači – Anydesk. Prostřednictvím tohoto kanálu a poskytnutých informací pak přistupují na bankovní účet klienta, ze které provádí platby, v některých případech také bez vědomí klienta žádají prostřednictvím internetového bankovnictví o půjčky. Klienti se reálně žádného zhodnocení nedočkají, jsou opakovaně žádáni k doplňování finančních prostředků na svůj účet. Pokud je jim zřízen investorský profil na portále lvgrowmarkets.com pak tento neposkytuje přehled o realizovaných transakcích, klienti povětšinou vidí pouze informaci o svém úvodním vkladu. Finanční prostředky jsou z účtů klientů převáděny přímo, či prostřednictvím bankovních účtů bílých koní v ČR do zahraničí k nákupu kryptoměn estonským společnostem Jubiter Techonologies OU (www.jubiter.com) a Deck Labs OU (www.coindeck.com).

Žádná faktická investiční služba však klientům poskytnuta není.