Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Oznámení podezřelého obchodu

Elektronický formulář k zaslání oznámení o podezřelém obchodu

Finanční analytický úřad vydává elektronickou podobu formuláře k zaslání oznámení o podezřelém obchodu. Formulář může použít každá povinná osoba, která má aktivní datovou schránku. Oznámení podezřelého obchodu zaslané prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je jedna z možných elektronických cest akceptovatelná úřadem jako progresivní a efektivní forma digitalizace státní správy. 

Celý systém elektronického formuláře je plně kompatibilní s uživatelským prostředím, které je vyjmenované v příloze. Jiné uživatelské prostředí není podporováno. Vzhledem k intuitivnosti a přehlednosti formuláře není vydán žádný technický manuál k použití.

V případě jakýchkoliv dotazů využijte kontakty.

Odkaz na elektronický formulář k zaslání oznámení o podezřelém obchodu:

https://formulare.financnianalytickyurad.cz/fas/FormService/filler.open?name=FAU-OPO.fo

Seznam podporovaných uživatelských prostředí při využití elektronického formuláře OPO 14.02 KB stáhnout

Postup při oznámení podezřelého obchodu dle § 18 AML zákona

 

(1) Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, oznámí to

Finančnímu analytickému úřadu (dále jen „Úřad“) bez zbytečného odkladu, nejpozději do

5 kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu. Vyžadují-li to okolnosti případu,

zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí povinná osoba podezřelý obchod neprodleně po

jeho zjištění.

(2) V oznámení podezřelého obchodu uvede povinná osoba identifikační údaje toho, koho se

oznámení týká, identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, které má v době podání

oznámení k dispozici, informace o podstatných okolnostech obchodu a jakékoli další informace,

které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

(3) V oznámení se neuvádí údaje o zaměstnanci povinné osoby nebo osobě v obdobném

pracovněprávním vztahu, která podezřelý obchod zjistila.

(4) Oznámení podezřelého obchodu přijímá Úřad. Adresu a podmínky pro doručování a další

možnosti spojení pro podávání oznámení podezřelého obchodu zveřejní Úřad způsobem

umožňujícím dálkový přístup.

(5) Jestliže se oznámení podle odstavce 2 týká rovněž majetku, na který se vztahuje

mezinárodní sankce vyhlášená za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru

a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv nebo boje proti terorismu, povinná osoba na to

v oznámení upozorní. V oznámení uvede dále i stručný popis tohoto majetku, údaje o jeho

umístění a jeho vlastníkovi, pokud je oznamovateli znám, a informaci, zda hrozí bezprostřední

nebezpečí poškození, znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem.

(6) Oznamovatel současně sdělí Úřadu jméno, příjmení a pracovní zařazení kontaktní osoby

(§ 22) nebo osoby, která za povinnou osobu zpracovávala oznámení podezřelého obchodu,

a možnosti telefonického, popřípadě elektronického spojení s touto osobou, pokud tyto informace

nemá Úřad k dispozici.

(7) Zjistí-li v souvislosti se svou činností podezřelý obchod více povinných osob společně, na

základě sdílení informací podle § 39 odst. 2, je splněna povinnost oznámit podezřelý obchod podle

odstavců 2 až 4 všemi povinnými osobami, pokud oznámení podá alespoň jedna z nich,

a v oznámení uvede, za které další povinné osoby oznámení podává.

 

Metodický pokyn o podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb 415.65 KB stáhnout