Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Národní hodnocení rizik

Cílem procesu národního hodnocení rizik (NRA) je ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty posoudit rizika praní peněz a financování terorismu (ML/TF) v České republice a zpracovat o tom zprávu. Proces koordinuje Finanční analytický úřad a řídí se při tom příslušnou metodikou FATF, pátou AML směrnicí a AML zákonem.

Do procesu jsou zapojeny všechny zainteresované státní orgány z řad orgánů AML dohledu, orgánů činných v trestním řízení, Finanční správa, Celní správa a příslušní sektoroví a věcní regulátoři, příslušná ministerstva ad. Dále se mohou zapojit všechny zainteresované subjekty ze soukromého sektoru, jako jsou povinné osoby a jejich sdružení a  nestátní neziskové organizace, které prokážou oprávněný zájem v oblasti AML/CFT prevence.

Informace o prvním kole národního hodnocení rizik (první NRA)

V letech 2015 – 2016 probíhalo první kolo procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Finanční analytický úřad koordinoval celý proces. Zpráva, která shrnuje nejdůležitější výstupy z  prvního kola NRA, byla předložena do vlády v prosinci 2016 a byla schválena usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

Veřejná verze první NRA

Neveřejné verze pro povinné osoby

Informace o druhém kole národního hodnocení rizik (druhé NRA)

Druhé kolo NRA probíhalo od roku 2019 do poloviny roku 2021. Zpráva o druhém kole byla schválena vládou na jejím zasedání dne 12. července 2021 usnesením č. 616.

Veřejná verze druhé NRA

Informace pro nestátní neziskové organizace