Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MEZINÁRODNÍ AGENDA

Moneyval

Česká republika je členem Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známého jako MONEYVAL). Výbor MONEVYVAL je jedním z 8 přidružených členských uskupení Finančního akčního výboru (FATF). Byl vytvořen v roce 1997. Jeho členy jsou státy Rady Evropy, které nejsou členy FATF, Rusko (které je i členem FATF), Městský stát Vatikán, Guernsey, Jersey, ostrov Man, Gibraltar a dva členské státy FATF jmenované předsednictvem FATF (v současné době jsou to Francie a Itálie). Některé další státy a instituce mají statut pozorovatele (Kanada, Japonsko, Mexiko, Spojené státy americké, Evropská komise, Generální sekretariát Rady EU a další).

Česká delegace ve Výboru MONEYVAL má tři stálé členy, po jednom z Finančního analytického úřadu, Ministerstva spravedlnosti a České národní banky. Vedoucím delegace je zástupce Finančního analytického úřadu. Kromě stálých členů delegace ještě existuje skupina několika hodnotitelů z resortů Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a České národní banky, kteří se účastní hodnocení ostatních členských zemí Výboru MONEYVAL.

Výbor MONEYVAL provádí tzv. vzájemná hodnocení svých členských zemí. Tato vzájemná hodnocení spočívají v tom, že experti z pěti zemí v souladu s metodologií FATF hodnotí systém boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (AML/CFT) ve vybrané zemi v rozsahu vymezeném mezinárodními standardy, které jsou definovány v Doporučeních FATF. Především se hodnotí efektivita fungování tohoto systému v praxi. Hodnotitelé navštíví během dvou pracovních týdnů veškeré relevantní státní orgány a instituce, neziskové organizace a vybrané subjekty mající povinnost hlásit podezřelé obchody finanční zpravodajské jednotce. Česká republika má za sebou již pět kol takového hodnocení. První proběhlo na jaře roku 1998 a poslední páté na jaře 2018. V rámci pátého kola hodnocení byla v létě 2020 přijata zpráva o následném hodnocení (tzv. follow-up report). Zprávy z minulých kol hodnocení jsou dostupné na internetových stránkách Rady Evropy.

Stejně jako FATF, a někdy ve spolupráci s ním, vydává Výbor MONEYVAL odborné publikace věnující se určitým aspektům problematiky AML/CFT (tzv. typologické zprávy). Poslední vydaná zpráva je z dubna 2015 a věnuje se praní výnosů z organizované trestné činnosti. Všechny typologické zprávy jsou dostupné na internetových stránkách Rady Evropy.

Aktuální dokumenty ke stažení:

FATF

Finanční akční výbor (Financial Action Task Force, zkráceně FATF) je mezivládní orgán, který vytváří mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (AML/CFT) jako svá Doporučení.

FATF byl založen v roce 1989 a v současné době má 39 členů (37 států a 2 regionální organizace, z nichž jednou je Evropská komise). Dále existuje 8 přidružených členských uskupení, tzv. regionálních uskupení po vzoru FATF [FATF-Style Regional Body (FSRB)]. Tímto způsobem je k dodržování Doporučení zavázáno přes 180 jurisdikcí. Patří mezi ně rovněž Česká republika, jež je členem Výboru MONEYVAL , jednoho z FSRB (tedy nikoli přímo FATF).

Statut pozorovatele při FATF má přes 20 mezinárodních organizací a institucí včetně např. Evropské centrální banky, Europolu, Interpolu, Organizace spojených národů a Světové banky.

Jednou z klíčových činností FATF je hodnocení účinnosti národních AML/CFT systémů a hodnocení souladu těchto systémů s Doporučeními. Hodnocení neprovádí pouze FATF, ale taktéž jednotlivá FSRB. Hodnotící zprávy jednotlivých jurisdikcí jsou důležitým zdrojem informací, neboť mimo jiné obsahují technické informace o veřejných rejstřících, úpravě v oblasti ochrany osobních údajů, rozsahu identifikace a kontroly klienta a hodnocení rizik, kterým je jurisdikce v oblasti praní peněz a financování terorismu vystavena. Zprávy (označené jako Mutual Evaluation Report) a jejich následné aktualizace (označené jako Follow-Up Report) jsou dohledatelné přes odkazy na jednotlivé jurisdikce na internetových stránkách FATF.

Další klíčovou činností FATF je vydávání seznamu vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí. FAFT jej vydává na základě nedostatků identifikovaných v průběhu hodnocení národních AML/CFT systémů, případně z důvodu, že daná jurisdikce s FATF nespolupracuje. Do současné doby FATF hodnotil přes 80 jurisdikcí, z nichž téměř 70 mělo nedostatky, kvůli kterým byly identifikovány jako vysoce rizikové. Přes 50 z nich už ve spolupráci s FATF nedostatky ve svých národních AML/CFT systémech odstranilo. Seznam je aktualizován 3krát ročně.

FATF také vykonává publikační činnost. Jejím cílem je zvyšování povědomí o aktuálních trendech, metodách a typologiích praní peněz a rovněž zlepšování účinnosti AML/CFT opatření prostřednictvím vydávání pokynů a vodítek pro různé věcné oblasti či okruhy adresátů. FATF konkrétně vydal např. dokumenty týkající se financování terorismu, financování šíření zbraní hromadného ničení či korupce, vodítka týkající se rizikově orientovaného přístupu pro oblasti životního pojištění, cenných papírů či virtuálních měn anebo vodítka pro právnické profese. Publikace jsou k dohledání na internetových stránkách FATF.

Egmontská skupina
 

Egmontská skupina (Egmont Group) je uskupením sdružujícím 166 finančních zpravodajských jednotek [Financial Intelligence Units (FIUs)]. Primárně je platformou umožňující a usnadňující sdílení informací a poznatků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Egmontská skupina na svých internetových stránkách publikuje řadu dokumentů, které mohou odborné veřejnosti (zejména tzv. povinným osobám, majícím povinnost hlásit podezřelé transakce) sloužit jako užitečná vodítka v oblasti AML/CFT.

Evropské instituce

Rada Evropské unie

Finanční analytický úřad (FAÚ) se v roli vnitrostátního koordinátora provádění mezinárodních sankcí účastní sankční formace pracovní skupiny Rady pro vnější vztahy, tzv. sankčního RELEXu. Mezinárodním sankcím je věnována samostatná část těchto internetových stránek.

Evropská komise

Evropská komise je aktivní v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) několika způsoby. V prvé řadě organizuje jednání Platformy finančních zpravodajských jednotek EU, zřízené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 za účelem usnadnění spolupráce, výměny informací a poskytnutí poradenství, kterého se účastní i zástupce FAÚ. Kromě toho se zástupci FAÚ účastní práce expertní skupiny EGMLTF (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing), která je konzultačním orgánem Evropské komise v problematice AML/CFT, a to např. při přípravě legislativních návrhů, delegovaných aktů a provádění evropské legislativy.

Problematikou dohledu nad finančními institucemi v oblasti AML/CFT se pak zabývá expertní skupina ESFS (European System of Financial Supervision), která byla založena již v roce 2010, ale až od roku 2018 se zabývá i problematikou AML/CFT, a to především z hlediska cíleného dohledu nad finančními institucemi, který doplňuje a rozšiřuje tradiční obezřetnostní dohled.

Evropská komise je rovněž činná v oblasti mezinárodních sankcí. Do práva EU převádí rozhodnutí Rady EU v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky nebo rezoluce Rady bezpečnosti OSN a k provádění těchto právních aktů poskytuje stanoviska a pokyny.

EBA – Evropský orgán pro bankovnictví

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 navázal FAÚ spolupráci s evropskými orgány dohledu, zejména Evropským orgánem pro bankovnictví (European Banking Authority, zkráceně EBA). Cílem spolupráce je výměna informací za účelem zlepšení fungování finančního trhu prostřednictvím řádné, účinné a jednotné regulace a dohledu na úrovni EU. Za tímto účelem EBA spolupracuje také s dalšími dvěma evropskými orgány dohledu, a to Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na přijímání technických norem, obecných pokynů a doporučení.

Dokumenty týkající se oblasti AML/CFT jsou dostupné na internetových stránkách EBA.

Mezinárodní instituce

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Působení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se prolíná s bojem proti praní peněz v oblasti prevence korupce a úplatkářství a v oblasti daní.

V roce 1997 byla přijata Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. Státy, které tuto úmluvu přijaly (včetně České republiky), jsou pravidelně sledovány z hlediska naplňování jejích ustanovení. Hodnocení provádí pracovní skupina pro uplácení v mezinárodních obchodních transakcích. Finanční analytický úřad se jí aktivně účastní a podílel se na hodnocení Norska a Lotyšska. Zprávy o hodnocení České republiky jsou dostupné na internetových stránkách OECD.

Kromě toho na nich lze nalézt řadu užitečných publikací k problematice korupce a podplácení a potírání daňové kriminality.

UNOCD – Úřad OSN pro drogy a kriminalitu

Finanční analytický úřad spolupracuje s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNOCD) v rámci jeho celosvětového programu proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). V rámci tohoto programu poskytuje UNOCD podporu při provádění preventivních opatření v oblasti AML/CFT a při vyhledávání, zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti.

Mezinárodní měnový fond a Světová banka

Tyto dvě organizace se sdružily ve svém úsilí zvýšit povědomí o nutnosti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v globálním měřítku a pořádají po celém světě konference a semináře zabývající se touto problematikou. V roce 2002 tyto instituce vydaly Metodologii boje proti praní peněz a financování terorismu a dohodly se na financování a organizaci hodnocení ve vybraných zemích podle této metodologie. Hodnocení České republiky proběhlo v rámci pilotního projektu v roce 2003, od té doby probíhá pravidelně a naposledy se konalo na jaře 2019. Zprávy z hodnocení jsou dostupné na internetových stránkách Mezinárodního měnového fondu.

Relevantní informace lze získat rovněž na internetových stránkách Světové banky věnovaných integritě finančních trhů.

Seznam vysoce rizikových třetích zemí

Co znamená vysoce riziková třetí země?

Vysoce rizikovou třetí zemí se rozumí země, kterou je třeba na základě přímo použitelného předpisu EU, kterým je v tomto případě Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, nebo z jiného důvodu považovat za vysoce rizikovou (dále jen „vysoce riziková třetí země“). Obecně lze uvést, že vysoce rizikovou třetí zemí je taková země, která má ve svém režimu pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) nedostatky a představuje tak významnou hrozbu pro mezinárodní finanční systém.

Seznamy vysoce rizikových třetích zemí

Primárními zdroji detekce vysoce rizikových třetích zemí jsou:

1. Seznamy FATF

V rámci seznamu FATF byly vytvořeny dvě skupiny těchto vysoce rizikových třetích zemí.

  • Seznam FATF tzv. black list („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“), na kterém jsou všechny země, které mají významné strategické nedostatky v oblasti AML/CFT. Vůči těmto zemím vyzývá FATF své členy a ostatní státy, aby přijaly zpřísňující AML/CFT opatření a v nejzávažnějších případech přijaly i protiopatření na ochranu mezinárodního finančního systému.
  • Seznam FATF tzv. grey list („Jurisdictions under Increased Monitoring“). Tento seznam obsahuje seznam zemí, které jsou v zesíleném procesu monitorování ze strany FATF, a v úzké spolupráci s touto institucí se snaží o co nejrychlejší nápravu strategických AML/CFT nedostatků.

2. Seznam Evropské komise

Evropská unie výše uvedený seznam FATF do značné míry překlápí do svého seznamu. Seznam vysoce rizikových třetích zemí Evropské komise včetně politiky a postupů ve vztahu k těmto zemím je k nalezení zde. Seznam Evropské komise je také publikován v příloze výše uvedeného Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

Souhrnný seznam FATF a Evropské komise

Oba tyto seznamy jsou pro povinné osoby při plnění jejich AML/CFT povinností závazné. Všechny povinné osoby z finančního i nefinančního sektoru jsou povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření, pokud jejich klient pochází z vysoce rizikové třetí země nebo má na ní vazby. Obdobná opatření se uplatní u transakcí a obchodů realizovaných s těmito vysoce rizikovými třetími zeměmi.