Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

HODNOCENÍ RIZIK

Obecně o hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu

Současný vývoj v AML/CFT prevenci s sebou nese další posilování rizikově orientovaného přístupu (RBA). Pečlivě provedené hodnocení rizik a následné uvážené uplatňování rizikově orientovaného přístupu umožňuje kompetentním orgánům a povinným osobám přiměřenou alokaci zdrojů při naplňování efektivní AML/CFT prevence.

Proces hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu probíhá v souladu se evropskou AML směrnicí minimálně na třech úrovních. Jedná se:

 • o úroveň povinných osob
 • o úroveň členských států
 • o nadnárodní úroveň EU.
Hodnocení rizik povinných osob

Povinnost zpracovat písemně hodnocení rizik v souladu s § 21a AML zákona se vztahuje na všechny povinné osoby, které mají povinnost mít písemný systém vnitřních zásad (SVZ). Obsah hodnocení rizik rovněž upravuje AML zákon. Pro nové povinné osoby stanoví lhůtu šedesáti dnů k vypracování hodnocení rizik a k jeho případnému zaslání příslušné instituci (FAÚ nebo ČNB - shodně jako SVZ, jehož je formálně součástí).

Hodnocení ML/TF rizik musí zahrnovat přinejmenším:

 • rizikovou kategorizaci typů klientů s ohledem na rizikové faktory
 • rizikovou kategorizaci produktů a s nimi souvisejících služeb, které mohou být zneužity k ML nebo k FT.

Konkrétně popsané a příkladně formulované znaky podezřelosti musí být obsaženy v příslušné obligatorní části systému vnitřních zásad (postačí tedy, aby na ně hodnocení rizik již jen odkázalo). Důležitá je přitom jejich příkladná, nikoli pouze zákonem stanovená, tedy nutně  obecná formulace. Znaky podezřelosti, které by mohly nasvědčovat podezřelému chování, podezřelým transakčním vzorcům apod. musí vyplývat z hodnocení rizik a z jejich porozumění a v konečném důsledku umožňovat efektivní řízení rizik na straně povinné osoby. Takto  příkladně formulované znaky podezřelosti musí souviset s portfoliem poskytovaných produktů a služeb na straně jedné a na straně druhé s typologiemi hrozeb, jimž jsou příslušné  produkty a služby vystaveny.

Faktor rizikových zemí doporučujeme odpovídajícím způsobem zapracovat jednak do rizikových faktorů souvisejících s typy rizikových klientů (země původu), jednak do transakčních znaků podezřelosti (např. destinace odchozí transakce). K tomu lze využít informační zdroje k sestavování seznamů rizikových zemí. (V této souvislosti naleznete na úvodní straně webu FAÚ seznam užitečných odkazů.)

Faktor distribučních kanálů je třeba zapracovat zejména do rizikové kategorizace nových klientů. Velmi zjednodušeně lze říci, že klienti s náhradní identifikací bez dalších doplňkových opatření ke zmírnění rizik např. odcizené identity jsou obecně rizikovější nežli klienti s identifikací provedenou za fyzické přítomnosti.

Na hodnocení rizik pak navazuje jejich řízení, tzn. přiměřená aplikace opatření k jejich zmírnění. U každého identifikovaného rizikového faktoru (ať už vyplyne z typologie klienta nebo produktu, služby atd.) je třeba pečlivě uvážit, zda reálně uplatňovaná opatření (identifikace a kontrola klienta, sestava znaků podezřelosti, detekce a podávání OPO, popř. odklad splnění příkazu klienta) efektivně zmírňují rizika ML/TF. Pokud tomu tak není, potom je nutno přijmout další doplňková opatření ke zmírnění rizik ML/TF. Tato opatření nelze zakládat pouze na výkladu právní úpravy, ale na skutečném porozumění ML/TF rizik, jimž je konkrétní povinná osoba z povahy svých produktů a služeb a typů klientů vystavena. Taková opatření mohou jít např. nad rámec standardní úrovně kontroly klienta (např. zesílená kontrola klienta, rozšířená a přísnější sestava znaků podezřelosti, opatření ke zmírnění rizika odcizené identity apod.).

V této souvislosti důrazně upozorňujeme, že za účelem AML/CFT prevence nelze směšovat rizika různého charakteru: např. rizika praní peněz se ze své podstaty liší od rizik nesplácení úvěru.

V rámci hodnocení ML/TF rizik je také možné identifikovat a po pečlivém uvážení i vyhodnotit jako nízkorizikové některé produkty nebo typy klientů. Na zevrubně zdůvodněné nízkorizikové situace lze aplikovat zjednodušenou sestavu kontroly klienta. Povinná osoba má však i nadále povinnost sledovat a případně revidovat úroveň rizik a odpovídajících opatření, detekovat případné podezřelé obchody a další povinnosti vyplývající z AML zákona.

Při takto prováděném hodnocení rizik je třeba uplatňovat zásadu comply or explain, posoudit mj., zda daný produkt nebo služba nebo typ klienta nemůže figurovat jako součást nějaké typologie zdrojové trestné činnosti a následného ML nebo TF a zároveň, zda povaha produktu nebo služby nebo typu klienta nemůže zakládat nějaké zranitelné místo zneužitelné v takové typologii. Jedině takto zevrubně provedená analýza vyloučí případy některých nepodložených tvrzení o domnělých nízkorizikových situacích. V minulosti byly zaznamenány případy zneužití bankovních účtů pro nezletilé nebo hypotečních úvěrů nebo hazardních her na přístrojích nebo advokátních úschov, a to právě navzdory jejich stereotypicky tvrzené nízkorizikovosti.

Při hodnocení rizik doporučujeme čerpat vždy z více zdrojů informací. Jsou jimi mj.:

 • schválená Zpráva o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (tuto zprávu FAÚ řízeně distribuuje, vizte prosím dlaždici národní hodnocení rizik)
 • nadnárodní hodnocení rizik (vizte prosím příslušnou dlaždici)
 • případy popsané ve výročních zprávách FAÚ
 • vlastní rozbor již dříve podaných OPO (zde FAÚ doporučuje zaměřit se nejen na to, jaké produkty nebo služby byly k danému obchodu zneužity, ale i jaké další produkty a služby by mohly být napříště obdobným způsobem zneužity, a dále jakými rizikovými faktory se daný typ klienta vyznačuje nebo se může v obdobných případech vyznačovat a jaké znaky podezřelosti s sebou obchod/y nesl/y)
 • na stránkách www.fatf-gafi.org lze nalézt četné analýzy, které jsou zaměřeny jak sektorově, tak typologicky
 • faktory možného vyššího rizika, které jsou uvedeny v příloze č. 2 AML zákona

Národní hodnocení rizik

Cílem procesu národního hodnocení rizik (NRA) je ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty posoudit rizika praní peněz a financování terorismu (ML/TF) v České republice a zpracovat o tom zprávu. Proces koordinuje Finanční analytický úřad a řídí se při tom příslušnou metodikou FATF, pátou AML směrnicí a AML zákonem.

Do procesu jsou zapojeny všechny zainteresované státní orgány z řad orgánů AML dohledu, orgánů činných v trestním řízení, Finanční správa, Celní správa a příslušní sektoroví a věcní regulátoři, příslušná ministerstva ad. 

Dále se mohou zapojit všechny zainteresované subjekty ze soukromého sektoru, jako jsou povinné osoby a jejich sdružení a nestátní neziskové organizace, které prokážou oprávněný zájem v oblasti AML/CFT prevence.

Informace o prvním kole národního hodnocení rizik (první NRA)

V letech 2015 – 2016 probíhalo první kolo procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Finanční analytický úřad  koordinoval celý proces. Zpráva, která shrnuje nejdůležitější výstupy z  prvního kola NRA, byla předložena do vlády v prosinci 2016 a byla schválena usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

Veřejná verze první NRA:

Neveřejné verze pro povinné osoby

Podívejte se na bod „Jak dostat informace?“ níže.

Informace ke druhému kolu národního hodnocení rizik

Druhé kolo NRA probíhalo od roku 2019 do poloviny roku 2021. Zpráva o druhém kole byla schválena vládou na jejím zasedání dne 12. července 2021 usnesením č. 616.

Veřejná verze druhé NRA

Jak dostat informace o rizicích?

Neveřejné verze druhé NRA pro povinné osoby:

Sdílení informací s povinnými osobami je významnou přidanou hodnotou českého procesu NRA. Některé části textu jsou s ohledem na citlivost konkrétních informací z případů neveřejné, proto FAÚ  distribuuje zprávu tak, aby měly jednotlivé sektory povinných osob k disposici potřebný rozsah informací.

Povinné osoby, které dosud nemají k disposici příslušnou neveřejnou verzi zprávy, mohou zaslat svoji žádost na emailovou adresu: fau@mfcr.cz.

Do předmětu e-mailu uveďte slova „národní hodnocení rizik“.

V těle e-mailu uveďte prosím následující údaje:

 • celý název povinné osoby, která o zprávu žádá
 • IČO povinné osoby, která o zprávu žádá
 • typ povinné osoby podle příslušného ustanovení AML zákona (včetně uvedení odstavce, písmena a bodu, pokud se Vás týká)
 • webové stránky povinné osoby
 • jméno a kontaktní údaje (telefon, email) kontaktní osoby
 • a dále preferovaný rozsah zprávy:

a) „verze pro AML fandy“, tj. rozšířená neveřejná verze, která obsahuje všechny kapitoly a přílohy, které lze s příslušným typem povinné osoby sdílet.

b) „odlehčená verze“, která obsahuje pouze analýzu typologií a analýzu příslušného sektoru služeb a produktů se seznamy rizikových faktorů a znaků podezřelosti.

Nadnárodní hodnocení rizik

Také na úrovni EU probíhá hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Evropská komise v souladu s čl. 6 AML směrnice (směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 v platném znění) provádí nadnárodní hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (SNRA) a podává o něm zprávu.

Druhé kolo nadnárodního hodnocení rizik:
Zpráva o druhém kole, včetně připojeného dokumentu, byla zveřejněna dne 24. 7. 2019 na webových stránkách EUR-LEX:

Report from the Commission to the European parliament and the Council
Comission staff working document

První kolo nadnárodního hodnocení rizik:

Zpráva o prvním kole byla zveřejněna dne 26. 6. 2017 na webových stránkách EUR-LEX:

Report from the Commission to the European parliament and the Council
Comission staff working document

Informace pro nestátní neziskové organizace

V souvislosti s hrozbou terorismu byly ve světě zaznamenány případy zneužití nestátních neziskových organizací k financování terorismu. Neziskové organizace obecně nejsou tzv. povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen AML zákon), s výjimkou činností stanovených AML zákonem, přesto mohou být vystaveny riziku zneužití k financování terorismu. Na tomto místě uvádíme stručnou informaci pro nestátní neziskové organizace s cílem napomoci ke zmírnění jejich zranitelnosti vůči případnému zneužití k financování terorismu.

Dokumenty ke stažení:

Co je financování terorismu?

Pojem financování terorismu je právně definován v § 3 odst. 2 AML zákona.

Financování terorismu je např.:

 • vědomé poskytnutí legitimně nabytých prostředků teroristům nebo jejich podporovatelům
 • poskytnutí školící místnosti k radikalizaci osob a k náboru zahraničních teroristických bojovníků
 • poskytnutí prostředků na cestu zahraničního teroristického bojovníka
 • desátky z finančních služeb, např. poukazovateli peněz, které skončí v rukou teroristů
 • výpalné k projektu ve třetí zemi
 • pomoc rodině teroristy
 • vyvedení části prostředků za účelem podpory nebo financování terorismu nespolehlivým zaměstnancem.

Trestný čin financování terorismu je popsán v ustanovení § 312d zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Co jsou mezinárodní sankce?

Česká republika je vázána mezinárodními sankcemi OSN a EU. Právní rámec k uplatňování mezinárodních sankcí stanoví zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen sankční zákon). Cílem těchto opatření je udržení a obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochraně základních lidských práv a boj proti terorismu. Z povinností stanovených sankčním zákonem na tomto místě jmenujeme:

 • Každý má povinnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu, že se u něj nachází sankcionovaný majetek.
 • Sankční zákon také stanoví zákaz s takovým majetkem nakládat.
 • Žádné finanční prostředky, ani jiné hospodářské zdroje nesmí být zpřístupněny, ať už přímo či nepřímo, sankcionovaným osobám.

Další informace k mezinárodním sankcím včetně seznamu osob, na něž se vztahují mezinárodní sankce, jsou k dispozici zde.

Jak může být legitimní nestátní nezisková organizace zneužita? Popř. jak můžou být zneužity právní formy nestátních neziskových organizací nebo její jméno?

Uvádíme příklady:

 • Neznámá nebo domnělá organizace podvodně vyláká prostředky, které jsou následně užity k financování terorismu.
 • Legálně zaregistrovaná organizace je napojena na teroristy nebo na jejich podporovatele.
 • Zaměstnanec vyvede legitimně vybrané a legitimně směřované prostředky (nebo jejich část) na jiný účel, např. do třetí země, odkud prostředky putují do rukou teroristů.
 • Organizace poskytne své prostory k setkávání extremistů, k jejich výcviku apod.
 • Neexistující organizace pořádá falešnou sbírku.
 • Prostředky nebo jejich část jsou předány teroristům namísto legitimních příjemců (třeba i formou výpalného ze strany teroristů).

Příklady byly volně převzaty z dokumentů FATF.

Co může nestátní neziskové organizaci pomoci ke zmírnění toho rizika?

 • transparentní účet
 • omezení hotovosti na nejnižší nutnou míru
 • důsledná kontrola čerpání prostředků
 • uplatňování zásady poznej svého klienta
 • uplatňování zásady poznej svého příjemce
 • důsledná vnitřní kontrola.

Jaké otázky by si měly nestátní neziskové organizace klást?

 • Co nás čeká? Jak dobře známe situaci ve třetí zemi? Jak dobře známe své zaměstnance a spolupracovníky? Doma i v místě?
 • Jaké máme kontrolní mechanismy?
 • Nemůže našeho zápalu někdo zneužít?
 • Byl projekt skutečně realizován?
 • Jsou příjemci reální? Známe je? Jsme s nimi v kontaktu i nadále?
 • Obdrželi příjemci veškeré jim určené prostředky? Neztratila se část cestou?
 • Je vše řádně vyúčtováno?
 • Nezneužívá někdo naše jméno?
Související agenda
DALŠÍ INFORMACE O ML/TF RIZICÍCH

Záleží nám na tom, aby všechny subjekty, které se angažují v prevenci praní peněz a financování terorismu, dobře rozuměly rizikům ML/TF.

Doporučujeme Vám proto seznámení s výročními zprávami našeho úřadu a zejména s typologiemi ML/TF, které jsou v nich uvedené. Při rozboru těchto typologií je vhodné položit si následující otázky:

 • Zda Vámi poskytované produkty mohou být v některé z nich zneužity (zda tedy Vaše instituce může být takovému riziku ML/TF vystavena)?
 • Jakými rizikovými faktory se klienti mohou vyznačovat?
 • Jaké znaky podezřelosti mohou takové obchody vykazovat?

Obdobným způsobem lze rozebrat i případy uváděné ve výročních zprávách některých policejních útvarů apod.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
 • Jsem povinná osoba a chci dostat informace o rizicích:

Sdílení informací s povinnými osobami hraje klíčovou roli v efektivní AML prevenci. Některé části textu jsou s ohledem na citlivost konkrétních příkladných informací neveřejné, proto FAÚ řízeně distribuuje zprávu tak, aby měly jednotlivé segmenty povinných osob k disposici specifický rozsah informací.

Povinné osoby, které dosud nemají k disposici příslušnou verzi zprávy, o ni mohou požádat postupem uvedeným v bodě "Jak dostat informace o rizicích?" viz výše.

 • Brzy se stanu povinnou osoba a chci dostat informace o rizicích:

Informace obsažené v neveřejných částech Zprávy lze sdílet jen s příslušnými povinnými osobami a se zainteresovanými státními orgány podle schématu sdílení schváleného v rámci vládního materiálu. Podléhají mlčenlivosti podle AML zákona. 

Nemáme tedy oprávnění je s Vámi v tuto chvíli sdílet. Jakmile se však Vaše společnost stane povinnou osobou, velmi rádi Vám příslušnou verzi poskytneme.

Záleží nám na tom, aby povinné osoby dobře porozuměly rizikům ML/TF a dovolujeme si Vám také doporučit seznámení s výročními zprávami našeho úřadu a zejména s typologiemi ML/TF, které jsou v nich uvedené. Doporučujeme rozebrat si je a položit si následující otázky:

- Zda Vámi designovaný produkt může být v některé z nich zneužit, zda tedy Vaše společnost může být takovému riziku ML/TF vystavena?

- Jakými rizikovými faktory se takoví klienti mohou vyznačovat?

- Jaké znaky podezřelosti mohou takové obchody vykazovat?

Informace o rizicích ML/TF lze čerpat také z jiných a z otevřených zdrojů, jako např. na stránkách www.fatf-gafi.org

 • Jsem AML expert, radím povinným osobám v AML problematice a chci dostat informace o rizicích.

Informace obsažené v neveřejných částech Zprávy lze sdílet jen s příslušnými povinnými osobami a se zainteresovanými státními orgány podle schématu sdílení schváleného v rámci vládního materiálu. Podléhají mlčenlivosti podle AML zákona. Nemáme tedy oprávnění je s Vámi sdílet.

Informace o rizicích ML/TF lze ovšem čerpat i z jiných zdrojů. Dovolujeme si Vám proto doporučit seznámení s výročními zprávami našeho úřadu a zejména s typologiemi ML/TF, které jsou v nich uvedené. Doporučujeme rozebrat si je a položit si následující otázky:

- Zda produkt poskytovaný povinnou osobou, které poskytujete své poradenství, může být v některé z nich zneužit, zda tedy daná povinná osoba může být takovému riziku ML/TF vystavena?

- Jakými rizikovými faktory se klienti v takových situacích mohou vyznačovat?

- Jaké znaky podezřelosti mohou takové obchody vykazovat?

Informace o rizicích ML/TF lze čerpat také z jiných a z otevřených zdrojů, jako např. na stránkách www.fatf-gafi.org

 • Jsem právnická nebo poradenská profese, radím jiným povinným osobám a chci dostat informace o rizicích.

Informace obsažené v neveřejných částech Zprávy lze sdílet jen s příslušnými povinnými osobami a se zainteresovanými státními orgány podle schématu sdílení schváleného v rámci vládního materiálu. Podléhají mlčenlivosti podle AML zákona.

Pokud však Vaše společnost vykonává některé z činností, kterými jste zároveň povinnou osobou podle AML zákona, pak můžete zažádat o neveřejnou verzi národního hodnocení rizik, která přísluší Vašemu typu povinné osoby postupem uvedeným v sekci Jak dostat informace o rizicích? viz výše.

Krom toho lze informace o rizicích ML/TF čerpat i z jiných zdrojů. Dovolujeme si Vám proto doporučit seznámení s výročními zprávami našeho úřadu a zejména s typologiemi ML/TF, které jsou v nich uvedené. Doporučujeme rozebrat si je a položit si následující otázky:

- Zda produkt poskytovaný povinnou osobou, které poskytujete své poradenství, může být v některé z nich zneužit, zda tedy daná povinná osoba může být takovému riziku ML/TF vystavena?

- Jakými rizikovými faktory se klienti v takových situacích mohou vyznačovat?

- Jaké znaky podezřelosti mohou takové obchody vykazovat?

Informace o rizicích ML/TF lze čerpat také z jiných a z otevřených zdrojů, jako např. na stránkách www.fatf-gafi.org