O úřadu

Kariéra na FAÚ

Aktuálně volná služební/pracovní místa

 Ctíme zásadu rovnosti a poměrného zastoupení obou pohlaví na pracovišti a z tohoto důvodu vítáme zájem všech uchazečů a uchazeček. Pokud se hlásíte na námi vypsané výběrové řízení, náležitosti a podmínky pro podání plnohodnotné přihlášky naleznete v přílohách. 

V případě, že se nemůžete dostavit na sjednaný pohovor z jakéhokoli důvodu, oznamte nám prosím tuto skutečnost na e-mailovou adresu fau@mfcr.cz nebo využijte telefonní číslo 257 044 501.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vás a na případnou spolupráci!

Informace o zpracování osobních údajů

FAÚ nakládá se získanými osobními údaji dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely výběrového řízení nových zaměstnanců Finančního analytického úřadu.

01.

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Finanční analytický úřad, Washingtonova 1621/11, Praha 1, 110 00 (dále také „správce“)

02.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů FAÚ je Bc. Petr Bečvář Vydra, e-mailová adresa: Petr.Vydra@fau.mfcr.cz.

03.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Přijímání nových zaměstnanců – zpracování je nezbytné pro provedení opatřeních přijatých před uzavřením smlouvy.

04.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je uchazeč (subjekt údajů) správci poskytl, a to v souvislosti se zájmem o pracovní pozici v rámci Finančního analytického úřadu.

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • vzdělání,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

Poskytnuté údaje správce nepředává třetím stranám.

05.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci.

Správce přijal technicko-organizační opatření k tomu, aby přístup k osobním údajům ať již v listinné nebo elektronické formě měli pouze oprávnění zaměstnanci správce.

06.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem upravujícím ochranu osobních údajů oprávněn:

 • žádat poskytnutí informací a přístup k osobním údajům,
 • žádat opravu nepřesných osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
 • žádat omezení zpracování,
 • žádat přenositelnost údajů,
 • vznést námitku,
 • nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů je také oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7 170 00, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

07.

Doba uchovávání

Osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány po dobu výběrového řízení do dne vzniku pracovního poměru vybraného uchazeče o zaměstnání. Po uplynutí této doby jsou dokumenty obsahující osobní údaje zlikvidovány. 

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.