Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

VŠEOBECNÉ INFORMACE

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Finanční analytický úřad zveřejňuje v zájmu informování veřejnosti níže uvedené informace:

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Informace jsou poskytovány podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti, stížnosti a další podání lze podat u Finančního analytického úřadu (viz. Kontaktní spojení). Do vydání samostatného vnitřního předpisu Finančního analytického úřadu pro příjem žádostí, stížností a dalších podání a následný postup platí přiměřeně Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování Informační kanceláří Ministerstva financí a Obecné desatero pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kompetenci ministerstva financí (zákon č. 82/1998 Sb.)

Proti rozhodnutí vydanému Finančním analytickým úřadem lze podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Finančního analytického úřadu (viz. Kontaktní spojení). Odvolacím správním orgánem je Ministerstvo financí. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ministerstvo financí je oprávněno podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.

Organizační struktura

V čele Finančního analytického úřadu stojí ředitel úřadu. Jednotlivé agendy a ostatní činnosti jsou zajišťovány dvěma odbory.

1) Právní, jenž je dále členěn na dvě oddělení Mezinárodní a právní a oddělení Kontrolní.

2) Analytický se dle specializace dělí na oddělení Analýza I a Analýza II.

3) Pracovní podmínky pro plnění úkolů ředitele úřadu, personální, ekonomické a technické zabezpečení provozu úřadu zajišťuje samostatné oddělení Kancelář ředitele.

Organizační struktura FAÚ k 1. 1. 2017. K 1.1. 2021 nebyla organizační struktura FAÚ změněna.

Dokumenty ke stažení:

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 - 15:00

Úterý

08:00 - 15:00

Středa

08:00 - 15:00

Čtvrtek

08:00 - 15:00

Pátek

08:00 - 14:00

Spojení s úřadem

Sídlo: Washingtonova 1621/11, Praha 1, 110 00

Telefon: +420 257 044 501

E-mail: fau@mfcr.cz

ID datové schránky: egi8zyh

Doména: https://www.financnianalytickyurad.cz

Výdajový bankovní účet: 1127011/0710 (Česká národní banka)

IČO: 05575389

DIČ: CZ05575389

Kariéra

Momemtálně nemáme žádné volné pozice.

Pro přehled volných pozic, která již nejsou aktuální navštivte náš archiv.

Rozpočet

Finanční analytický úřad plní povinnost vyplývající ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a publikuje níže uvedené informace o rozpočtu úřadu v rámci aktuálního rozpočtového roku, návrhu rozpočtu pro rok 2018 a střednědobé výhledy pro roky 2019 a 2020.

Dokumenty ke stažení:

GDPR a FAÚ

Ve spojitosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Finanční analytický úřad uveřejňuje informaci o jmenování dne 25.05.2018 pověřence pro ochranu osobních dajů a zveřejňuje jeho identifikaci a kontaktní údaje.

Pověřenec GDPR: Bc. Petr Bečvář Vydra
E-mail: dpo@fau.mfcr.cz
Telefon: +420 257 044 501

Veřejné zkázky

V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Finanční analytický úřad, jakožto zadavatel, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám na PROFILU ZADAVATELE.

Protikorupční program 

Směrnice č. 4/2017 ředitele Finančního analytického úřadu - Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad v souladu se strategií boje proti korupci uveřejňuje Interní protikorupční program.

V souladu s nařízením vlády č.145/2015 Sb. byl vedoucím služebního úřadu jmenován prošetřovatelem protiprávního jednání ve služebním úřadu FAÚ Ing. Jří Vaněk.

Dokumenty ke stažení:

Poradní orgány a poradci FAÚ

V souladu s Akčním plánem boje s korupcí a úkolů vyplývajících z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí, úřad zveřejňuje seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, vykonávajících činnost pro FAÚ.

V období prvního pololetí 2017 Finanční analytický úřad nevyužíl služeb poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří.