Aktuality

Oprava písařské chyby ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země

FAÚ opravuje tiskařskou chybu ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Ve verzi uveřejněné 16. 3. 2023 chybí v části 2.

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ .

Vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN vůči Iráku

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 9. března 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.

25. 02. 2023 - 10. sankční balíček

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, upravil dne 1. března 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Upozorňujeme na skutečnost, že povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), h) a l) AML zákona, tj. úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ, tzv. kontaktní osobu.

Informace o změnách v údajích 29 osob a subjektů na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 2. února 2023 údaje u celkem 29 osob a subjektů uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a subjektům. Změny se týkají osob uvedených v tiskové zprávě (ke stažení zde: https://press.un.org/en/2023/sc15190.doc.htm) a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.

Informace o přidání 1 osoby na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 16. ledna 2023 o zařazení další 1 fyzické osoby na sankčním seznam OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Bližší informace včetně identifikátorů nově přidané osoby jsou uvedeny v přiloženém souboru ke stažení.

Devátý balíček sankcí EU vůči Rusku

Dne 16. prosince přijala Rada EU další omezující opatření. Nejvýznamnější změny jsou shrnuty níže:

Rusko – vysoce riziková země

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky označila svým usnesením ze dne 15. 11. 2022, ke stupňující se ruské agresi na Ukrajině, současný ruský režim za teroristický. Již dříve Parlamentní shromáždění Rady Evropy svou rezolucí 2463 o další eskalaci agrese Ruské federace proti Ukrajině, která byla přijata Parlamentním shromážděním dne 13. října 2022, označilo současný ruský režim za teroristický. Následně dne 23. 11. 2022 přijal Evropský parlament usnesení o uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus.

Pozvánka na AML/CFT seminář určený pro realitní sektor

Finanční analytický úřad zve zástupce realitního sektoru na prezenční seminář zaměřený na problematiku praní špinavých peněz a financování terorismu. Seminář je organizovaný Radou Evropy.

FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP, včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP

Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám. Součástí metodického pokynu je vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob. Metodický pokyn je dostupný zde.

FATF identifikoval Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování

FATF identifikoval Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování, vyřadil ze seznamu HRTC Nikaraguu a Pákistán. FATF na říjnovém plenárním zasedání nově zařadil Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Maroko, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Nikaragua a Pákistán. Tyto dva státy však nadále figurují na seznamu EU, proto jejich vyřazení ze seznamu FATF nepřináší do praxe povinných osob žádnou změnu. Celý seznam FATF včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF - HRTC, seznam EU pak na webových stránkách EU - HRTC.

Osmý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Texty konkrétních změnových přímo použitelných předpisů jsou dostupné v Úředním věstníku L 259 I.

Informace o změnách v údajích u 3 fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Mali.

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2374 (2017) týkající se Mali, změnil dne 5. října 2022 některé údaje týkající se tří fyzických osob již dříve zařazených na sankčním seznamu OSN vůči Mali. Příslušné změny jsou u konkrétních osob specifikovaných v příloze vyznačeny přeškrtnutím starého údaje, resp. podtržením údaje nově vloženého.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.