Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tiskové zprávy

29.03.2019

Finanční analytický úřad se významně podílel na odhalení případu poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu

Finanční analytický úřad intenzivně participoval na případu rozsáhlé trestné činnosti s podezřením na spáchání zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu s předpokládanou způsobenou škodou ve výši cca 300 milionů korun. Policisté NCOZ v této věci provedli v uplynulých dnech rozsáhlou operaci s krycím názvem AURELIUS. Zadrželi čtyři osoby a následně zahájili trestní stíhání čtyř fyzických a tří právnických osob. Bylo zjištěno, že k vyplacení dotace byly předkládány hrubě zkreslené doklady o pořízení mj. strojního vybavení, ve kterých měly být uváděny až desetinásobně nadhodnocené částky oproti skutečným pořizovacím cenám (viz tisková zpráva PČR). Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 35 milionů korun a dále finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 22 milionů korun.


29.03.2019

Úspěšná spolupráce FAÚ a Daňové Kobry při odhalení daňových podvodů s luxusními vozy

Finanční analytický úřad se v rámci intenzívní spolupráce s Daňovou Kobrou významně podílel na odhalení daňových podvodů s luxusními vozy. Obvinění založili a ovládali několik obchodních společností, přes které v období let 2014 a 2015 pořizovali převážně luxusní motorová vozidla (např. Ferrari a Lamborghini) od prodejců z jiných členských států Evropské unie pro různé odběratele v ČR. Tyto obchody však nezahrnuli do daňových přiznání, popřípadě daňová přiznání nepodali vůbec. Tímto jednáním došlo ke krácení DPH za více než 50 milionů korun. Policisté NCOZ v rámci případu s krycím názvem TAILOR v uplynulých dnech navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na dvě obviněné osoby, kterým v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let (viz tisková zpráva PČR).


30.08.2018

Finanční analytický úřad se opět podílel na odhalení rozsáhlé daňové trestné činnosti

Finanční analytický úřad se v rámci své činnosti opět významnou měrou podílel na odhalení dalšího rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty, tentokrát při obchodech s autodíly. Na základě podnětu Finančního analytického úřadu byly odhaleny účelově vytvořené řetězce obchodních společností, v rámci kterých docházelo k předstíraným nákupům a prodejům zboží nebo služeb a nepravdivému deklarování přijetí zdanitelného plnění od tuzemských plátců daně v úmyslu snížit daňovou povinnost (viz tisková zpráva PČR). Finanční analytický úřad na případu po celou dobu šetření úzce spolupracoval s Celní správou a podílel se i na společné realizaci s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Doposud zadokumentovaná škoda činí podle závěrů kriminalistů téměř 70 milionů korun. Při realizaci případu bylo zajištěno cca 40 milionů korun na bankovních účtech, cca 5 milionů korun v hotovosti, 2 motorová vozidla (Ferrari a BMW) a 9 luxusních hodinek v hodnotě několika stovek tisíc korun. Obviněno bylo osm fyzických a pět právnických osob, čtyři obviněné vzal soudce do vazby.                           


28.06.2018

Další případ úspěšné spolupráce Finančního analytického úřadu s Daňovou Kobrou

Finanční analytický úřad opět významnou měrou participoval na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti vyšetřované policejním pracovním týmem Daňová Kobra. Tentokrát se jednalo o případ krácení daní prostřednictvím řetězce společností působících v oblasti úklidových služeb. K vlastní trestné činnosti docházelo vytvářením fiktivních obchodů souvisejících s poskytováním nerealizovaných služeb (viz tisková zpráva PČR) Policisté zahájili trestní stíhání 25 fyzických a 4 právnických osob. Předpokládaná způsobená škoda dosahuje cca 135 milionů Kč. Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 95 mil Kč a finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 18 mil Kč.


22.06.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017 v anglickém jazyce

Je již tradicí, že Finanční analytický úřad vydává každoročně zprávu o své činnosti, ve které informuje o legislativním vývoji a o mezinárodních aktivitách. Zveřejňuje touto cestou statistická data, předkládá vizi pro nadcházející období a poskytuje typologie podezřelé činnosti, se kterou se setkává.

Letos poprvé byla tato zpráva pod názvem Annual Report 2017 – Financial Analytical Office of the Czech Republic uveřejněna i v anglickém jazyce.


12.04.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017

Dne 11. dubna 2018 vláda ČR na svém jednání vzala na vědomí Zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu. Téhož dne byla tato zpráva projednána Stálou komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti FAÚ. V návaznosti na to dnes FAÚ uveřejňuje svou Výroční zprávu za rok 2017, která je zaměřena na popis a hodnocení jednotlivých aktivit Finančního analytického úřadu v roce 2017. Jde o první zprávu FAÚ jako samostatného správního úřadu, který vznikl k 1. lednu 2017 a navázal na činnost svého předchůdce, Finančního analytického útvaru.  Jednotlivé části výroční zprávy jsou věnovány analytické, legislativní a kontrolní činnosti, opomenuta není ani oblast mezinárodních sankcí a mezinárodních aktivit FAÚ. Zpráva již tradičně obsahuje anonymizované popisy některých konkrétních případů, které FAÚ řešil a jejichž cílem je nejen poučení a poskytnutí obecné zpětné vazby pro povinné osoby, ale i osvěta laické veřejnosti. Samostatná kapitola je rovněž věnována spolupráci s Daňovou kobrou. Na základě současných zkušeností v oblasti praní špinavých peněz zpráva predikuje další možný vývoj v této oblasti. V závěru výroční zpráva předkládá statistické údaje, odrážející vývoj v posledních 3 letech.

Výroční zpráva je k dispozici v části  Zprávy o činnosti.


15.03.2018

Finanční analytický úřad opět spolupracoval s Daňovou Kobrou.

Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou  opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti s krycím názvem Bentley (viz tisková zpráva PČR).  Jednalo se o odhalení účelově vytvořeného víceúrovňového řetězce tuzemských společností fiktivně vykazujících neuskutečněná plnění v oblasti úklidových služeb či  práce v lesnictví. Na tomto základě  poté další články řetězce uplatňovaly nezákonný odpočet DPH, popř. neoprávněně snižovaly základ daně z příjmů právnických osob. Způsobená škoda dosáhla nejméně 75 milionů korun. Finanční analytický úřad tentokrát na případu participoval po celou dobu šetření. Byl již u prvotní detekce  podezření  z výše uvedené trestné činnosti, následně úzce spolupracoval zejména v oblasti transakčního monitoringu a v závěru se již tradičně významným způsobem podílel na dohledání a odčerpání výnosu z trestné činnosti.


23.02.2018

Finanční analytický úřad se významným způsobem podílel na odhalení daňového podvodu.

Finanční analytický úřad se na základě spolupráce s Daňovou Kobrou významným způsobem podílel na odhalení daňových podvodů souvisejících s podnikáním v oblasti polygrafie, kdy způsobená škoda na podvodně vylákaných nadměrných odpočtech DPH dosáhla téměř 800 mil. Kč. V rámci kvalitní a vysoce efektivní spolupráce s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu a dalšími složkami systému Daňová Kobra v rámci případu s krycím názvem TISKAŘ (viz tisková zpráva PČR) byla ze strany FAÚ poskytnuta informační podpora zejména v oblasti lokalizace potenciálních výnosů z trestné činnosti. Na základě rychlé a kvalitní výměny informací bylo následně ze strany finanční správy zabráněno výplatě dalších nadměrných odpočtů ve výši 86 mil. Kč.


12.02.2018

Městský soud potvrdil, že FAÚ uložil pokutu 2,5 mil. Kč oprávněně.

Ministerstvo financí uspělo v soudním řízení u žaloby podané poskytovatelem platebních služeb proti rozhodnutí ministra financí o uložení pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, což je nejvyšší pokuta, kterou kdy Finanční analytický útvar (dnes již úřad) udělil. FAÚ při kontrolní činnosti v roce 2013 zjistil, že společnost jako povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nesplnila opakovaně povinnost při identifikaci a kontrole klienta, a dále povinnost oznámit FAÚ podezřelý obchod. Konkrétně se jednalo o systémová pochybení, když společnost před uskutečněním předmětných obchodů nezískala informace o účelu a zamýšlené povaze obchodů a nezkoumala zdroj použitých peněžních prostředků. Společnost na základě rizikových faktorů měla a mohla vyhodnotit obchody jako podezřelé, protože svým charakterem i výší podstatně vybočovaly z dosud prováděných finančních operací. Uvedeným pochybením došlo k vyvedení finančních prostředků velkého rozsahu mimo Českou republiku. Proti rozhodnutí o uložení pokuty ze srpna 2013 podala společnost žalobu, kterou se domáhala zrušení pokuty. Žalovaným subjektem bylo Ministerstvo financí a právně jej zastupovali jeho kmenoví zaměstnanci. Městský soud v Praze se ztotožnil s hodnocením a argumentací MF, a proto žalobu v lednu 2018 jako nedůvodnou pravomocně zamítl.